www.eprace.edu.pl » ryzyko-walutowe » Zastosowanie wybranych form zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym w Zakładach Przemysłu Chemicznego CHEMPOL » Zastosowanie wewnętrznych metod zabezpieczenia

Zastosowanie wewnętrznych metod zabezpieczenia

Fakturowanie w walucie krajowej

W dniu 3 czerwca 2005 roku ZPC „CHEMPOL” S.A. zawarły transakcję handlową dotyczącą eksportu kaprolaktamu do Niemiec. Ponieważ podstawowym surowcem do wytwarzania kaprolaktamu jest benzen, w celu realizacji zamówienia Spółka jeszcze tego samego dnia zawarła drugą transakcję, która dotyczyła importu benzenu z Czech. Dzień 3 czerwca 2005 roku był dniem fakturowania zarówno transakcji eksportowej, jak i importowej. Dostawa kaprolaktamu do niemieckiego importera miała nastąpić w ciągu miesiąca, natomiast dostawa benzenu od czeskiego eksportera w ciągu tygodnia od dnia zawarcia transakcji. W przypadku eksportu Spółka udzieliła, a w przypadku importu skorzystała z trzymiesięcznego kredytu kupieckiego. Termin uregulowania należności eksportowych i zapłaty zobowiązań importowych zastał wyznaczony na dzień 3 września 2005 roku. W momencie fakturowania eksportu i importu kurs euro wynosił EUR/PLN 4,1215, natomiast kurs korony czeskiej kształtował się na poziomie CZK/PLN 0,1365223. Wartość eksportowanego kaprolaktamu w dniu zawarcia transakcji wynosiła 2.472.900 PLN (600.000 EUR), z kolei wartość importowanego benzenu 1.474.200 PLN (10.800.000 CZK). Rozważmy jaki w dniu 3 września 2005 roku byłby wynik przeprowadzonych transakcji, gdyby:

W powyższym przykładzie ryzyko walutowe pochłonęło około 18% marży zysku, jaką Spółka osiągnęłaby na sprzedaży, gdyby faktury z tytułu eksportu i importu były wyrażone w PLN. Należy zaznaczyć, że wynik na sprzedaży mógłby ulec dalszym zmianom, jeżeli termin płatności zobowiązań za nabyte surowce i wpływu należności za sprzedane produkty byłby bardziej oddalony w czasie, a kurs euro ulegał dalszej deprecjacji, natomiast kurs korony czeskiej dalszej aprecjacji, np.:

Relacje wielkości przychodów ze sprzedaży eksportowej, wydatków importowych oraz wyniku na sprzedaży w zależności od poziomu kursu walutowego przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9.

Relacje wielkości przychodów eksportowych, wydatków importowych oraz wyniku na sprzedaży w zależności od poziomu kursu walutowego


Kurs EUR/PLN Przychody z eksportu w EUR Przychody z eksportu w PLN Kurs CZK/PLN Koszt importu w CZK Koszt importu w PLN Pozostałe koszty prod. w PLN Wynik na sprzedaży w PLN
4,1215 600.000 2.472.900 0,1365 10.800.000 1.474.200 300.000 698.700
3,9154 (-5%) 600.000 2.349.240 0,1501 (+10%) 10.800.000 1.621.080 300.000 428.160
3,7093 (-10%) 600.000 2.225.580 1,1638 (+20%) 10.800.000 1.769.040 300.000 156.540
3,5032 (-15%) 600.000 2.101.950 0,1774 (+30%) 10.800.000 1.915.920 300.000 -113.970

Źródło: Opracowanie własne.

Klauzule waloryzacyjne

W dniu 14 lipca 2005 roku ZPC „CHEMPOL” S.A. zawarły transakcję handlową dotyczącą eksportu mocznika na Ukrainę. Faktura eksportowa na sprzedaż mocznika została wystawiona w walucie importera i opiewała na kwotę 800.000 hrywien ukraińskich. ZPC „CHEMPOL” S.A. udzieliły importerowi sześciomiesięcznego kredytu kupieckiego, w związku z czym termin wpływu należności z tytułu eksportu został wyznaczony na dzień 14 stycznia 2006 roku. W momencie fakturowania sprzedaży kurs UAH/PLN kształtował się na poziomie 0,6848224, a wartość eksportowanego mocznika wynosiła wówczas 547.840 PLN. Ponieważ ZPC „CHEMPOL” S.A. obawiały się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży eksportowej w wyniku spadku wartości hrywny w stosunku do złotego, Spółka wprowadziła do kontraktu klauzulę waloryzacyjną określającą zasady przeliczania należności, jeżeli kurs hrywny ulegnie zmianie. Rozważmy trzy przypadki, Spółka wprowadziła do kontraktu klauzulę waloryzacyjną:

Przyspieszanie i opóźnianie płatności - leading and lagging

W styczniu 2005 roku ZPC „CHEMPOL” S.A. zawarły transakcję handlową dotyczącą importu benzenu z Niemiec. 26 stycznia Spółka otrzymała dostawę surowca wraz z fakturą opiewającą na kwotę 350.000 EUR. W dniu otrzymania faktury kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,0720226, a koszt nabytego benzenu stanowił równowartość 1.425.200 PLN. Ponieważ dostawca niemiecki udzielił ZPC „CHEMPOL” S.A. sześciomiesięcznego kredytu kupieckiego, termin zapłaty zobowiązania został wyznaczony na dzień 26 lipca 2005 roku. Zawarty kontrakt przewidywał możliwość uzyskania przez ZPC „CHEMPOL” S.A. upustu w formie skonta za przyspieszenie terminu spłaty zaciągniętego zobowiązania oraz możliwość nałożenia na Spółkę kary finansowej za opóźnienie w tym zakresie. Rekompensata dla Spółki za przyspieszenie płatności zobowiązania oraz dla dostawcy niemieckiego za opóźnienie wpływu należności została ustalona w wysokości 1,2% wartości kontraktu miesięcznie (0,4% za każde 10 dni).

W dniu 4 marca 2005 roku ZPC „CHEMPOL” S.A. sprzedały węgierskiemu kontrahentowi roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM). Ponieważ odbiorca produktu nie zgodził się na wystawienie faktury w złotych, a Spółka w forintach węgierskich ustalono, że walutą fakturowania i rozliczenia kontraktu będzie EUR. Wystawiona przez Spółkę faktura opiewała na kwotę 355.645 EUR. Na dzień zawarcia transakcji kurs EUR/PLN wynosił 3,9278227, a wartość sprzedanego roztworu 1.396.902 PLN. ZPC „CHEMPOL” S.A. udzieliły węgierskiemu odbiorcy produktu sześciomiesięcznego kredytu kupieckiego, w związku z czym termin wpływu należności został wyznaczony na dzień 4 września 2005 roku.

Po zawarciu powyższych transakcji Spółka posiadała w okresie:

Ponieważ od 26 lipca do 4 września, w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, ZPC „CHEMPOL” S.A. obawiały się znacznych wahań kursu EUR/PLN, Spółka podjęła decyzję dotyczącą zabezpieczenia otwartej w wyżej wymienionym okresie długiej pozycji walutowej przez przyspieszenie terminu wpływu należności eksportowej i/lub opóźnienie terminu płatności zobowiązania importowego. Zgodnie z podjętą decyzją 1 lipca 2005 roku Spółka zwróciła się do węgierskiego importera o przyspieszenie spłaty zobowiązania oferując w zamian skonto w wysokości 1,6% wartości transakcji, jeżeli należność Spółki wpłynie do dnia 26 lipca oraz skonto w wysokości 0,4% wartości transakcji za każde 10 dni przyspieszenia terminu wpływu należności. W związku z tym, że kontrahent węgierski zgodził się na przyspieszenie terminu wpływu należności o 20 dni (do 15 sierpnia) Spółka, aby zabezpieczyć w okresie od 26 lipca do 15 sierpnia posiadaną pozycję długą przesuwa termin płatności zobowiązania importowego także o 20 dni (na dzień 15 sierpnia). W wyniku przyspieszenia wpływu należności i opóźnienia spłaty zobowiązania dzień 15 sierpnia stał się dniem rozliczenia obydwu transakcji handlowych.

Po zabezpieczeniu metodą leading and lagging omawianych transakcji ZPC „CHEMPOL” S.A. w dniu 15 sierpnia 2005 roku:

W efekcie skorygowania terminów przepływów walutowych Spółka zabezpieczyła otwartą pozycję posługując się wewnętrznymi technikami ograniczania ryzyka i wyeliminowała potrzebę zawierania transakcji walutowych na rynku. Przy kursie EUR/PLN 3,9999 (średnia arytmetyczna kursu z dnia 26 stycznia i 4 marca) koszt zabezpieczenia transakcji handlowych (skonto plus kara) pomniejszony o marżę zysku w wysokości 164 punktów, którą Spółka musiałaby zapłacić za każde kupione i sprzedane euro na rynku wyniósł 16.793 PLN {([5.645 EUR x EUR/PLN 3,9999] – [0,0082 x 705.645 EUR]) = 16.793 PLN}.

Jeżeli ZPC „CHEMPOL” S.A. nie zabezpieczyłby otwartej pozycji walutowej a kurs EUR/PLN 26 lipca wzrósłby o 0,6% w stosunku do kursu z dnia 26 stycznia i wynosił 4,0964, natomiast kurs EUR/PLN 4 września obniżyłby się o 0,6% w stosunku do kursu z dnia 4 marca i wynosił 3,9042, uwzględniając dodatkowo marżę zysku w wysokości 164 punktów, na zawartych transakcjach powstałaby ujemna różnica kursowa w wysokości 22.719 PLN {([1.425.200 PLN – 350.000 EUR x (EUR/PLN 4,0964 + 0,0082)] – [1.396.902 PLN – 355.645 EUR x (EUR/PLN 3,9042 – 0,0082)]) = – 11.410 PLN – 11.309 PLN = – 22.719 PLN}. Po zmianie kursu EUR/PLN o ± 0,6% koszt zabezpieczenia transakcji metodą leading and lagging byłby niższy o ponad 26% od ujemnej różnicy kursowej powstałej w wyniku pozostawienia transakcji niezabezpieczonych, co potwierdza słuszność podjętej decyzji.

Kompensata wewnętrzna - netting

W punkcie 2.2.4. rozdziału drugiego niniejszej pracy stwierdzono, że proces kompensaty wewnętrznej polega na łączeniu przepływów walutowych w obrębie grupy kapitałowej, w celu ustalenia długiej lub krótkiej pozycji walutowej netto. Aby zilustrować na przykładzie liczbowym istotę kompensaty wewnętrznej załóżmy, że ZPC „CHEMPOL” S.A. posiadają dwie spółki zależne zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – „MELZAP” Sp. z o.o. i „REMZAP” Sp. z o.o.. Walutą rozrachunkową (bazową) obydwu Spółek jest polski złoty. Spółki zależne kupują i sprzedają dobra poza terytorium RP, w związku z czym posiadają należności i zobowiązania denominowane w walutach obcych. ZPC „CHEMPOL” S.A., w celu zmniejszenia liczby otwartych pozycji poddanych ryzyku, pod koniec każdego miesiąca przeprowadzają kompensatę pierwotną przepływów walutowych Spółek zależnych. Stan otwartych pozycji walutowych długich (liczby dodatnie) i krótkich (liczby ujemne) Spółek zależnych na dzień 28 kwietnia 2005 roku oraz wynik kompensaty pierwotnej przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10.

Kompensata pierwotna


Jednostka Waluta bazowa Długie i krótkie pozycje walutowe
„MELZAP” Sp. z o.o. Złoty 200.000

- 500.000

1.300.000

- 200.000

- 12.000.000

USD

EUR

GBP

GBP

JPY

„REMZAP” Sp. z o.o. Złoty - 150.000

100.000

- 900.000

200.000

12.000.000

USD

EUR

GBP

CHF

JPY

Pozycja netto Złoty 50.000

- 400.000

200.000

200.000

USD

EUR

GBP

CHF


Źródło: Opracowanie własne.


W powyższym przykładzie „MELZAP” Sp. z o.o. i „REMZAP” Sp. z o.o. na dzień 28 kwietnia 2005 roku posiadały łącznie dziesięć otwartych pozycji walutowych (pięć długich i pięć krótkich). Jeżeli powyższe pozycje nie zostałyby zabezpieczone przez kompensatę pierwotną, aby kupić lub sprzedać potrzebną walutę obcą za złotego, Spółki zależne przeprowadziłyby bezpośrednio z bankami w sumie dziesięć transakcji walutowych. Po zastosowaniu kompensaty pierwotnej całkowita liczba transakcji, które należy przeprowadzić, aby zabezpieczyć otwarte pozycje walutowe grupy spadła do czterech – przy założeniu, że każda transakcja wymiany walut nastąpi w stosunku do złotego. Jeśli transakcje byłyby przeprowadzone w stosunku do złotego, zgodnie z zapotrzebowaniem, Spółki kupowałyby złoty sprzedając dolary amerykańskie (50 tys.), funty szterlingi (200 tys.) i franki szwajcarskie (200 tys.) oraz sprzedawałyby złoty kupując euro (400 tys.).

Ponieważ Spółki zależne od ZPC „CHEMPOL” S.A. po przeprowadzeniu kompensaty pierwotnej nadal posiadają należności i zobowiązania wyrażone w różnych walutach obcych, istnieje możliwość odniesienia korzyści wynikających z krzyżowej wymiany walut – kompensaty wtórnej, która przez zestawienie otwartych pozycji wyrażonych w różnych walutach obcych pozwala na wyeliminowanie kupna i sprzedaży waluty bazowej. Wynik kompensaty pierwotnej (tabela 10) poddany kompensacie wtórnej przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11.

Kompensata wtórna


Waluta bazowa Kursy wymiany

w PLN 228

Waluta obca Ilość waluty obcej Równowartość waluty obcej w PLN
Kupno PLN USD 3,2875 Sprzedaż USD 50.000 164.375,00
Sprzedaż PLN EUR 4,2477 Kupno EUR - 400.000 - 1.699.080,00
Kupno PLN GBP 6,2586 Sprzedaż GBP 200.000 1.251.720,00
Kupno PLN CHF 2,7565 Sprzedaż CHF 200.000 551.300,00

PLN brutto 3.666.475,00
PLN netto 268.315,00

Źródło: Opracowanie własne.


Spółki zależne przed przeprowadzeniem kompensaty wtórnej, aby kupić 400 tys. EUR oraz sprzedać 50 tys. USD, 200 tys. GBP i 200 tys. CHF musiałyby zaangażować w transakcje walutowe z bankami kwotę w wysokości 3.666.475 PLN. Jeżeli wynikająca z kompensaty pierwotnej pozycja netto spółki „MELZAP” Sp. z o.o. i „REMZAP” Sp. z o.o. zostałaby zabezpieczona przez kompensatę wtórną, wówczas transakcje wymiany walut zawarte z bankami mogłyby wyglądać następująco:

W powyższym przykładzie zastosowanie krzyżowej wymiany walut pozwoliło zmniejszyć o 92,7% zaangażowanie złotego w transakcje walutowe z bankami – z równowartości brutto wynoszącej 3.666.475 PLN do równowartości netto wynoszącej 268.315,00 PLN. Ponadto kompensata wtórna wskazała jakie transakcje wymiany walut należy przeprowadzić na rynku, aby zabezpieczyć otwarte pozycje walutowe grupy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.