www.eprace.edu.pl » ryzyko-walutowe » Zastosowanie wybranych form zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym w Zakładach Przemysłu Chemicznego CHEMPOL » Charakterystyka Zakładów Przemysłu Chemicznego CHEMPOL S.A.

Charakterystyka Zakładów Przemysłu Chemicznego CHEMPOL S.A.

Zakłady Przemysłu Chemicznego „CHEMPOL” S.A. mają za sobą ponad 40 lat historii. Aktem powołującym Przedsiębiorstwo pod nazwą «Zakłady Przemysłu Chemicznego „CHEMPOL” w budowie» z siedzibą w Biedrusku koło Poznania było Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 21 kwietnia 1961 roku. Jako przedmiot działania Przedsiębiorstwa ustalono „prowadzenie budowy zakładów chemicznych, a następnie stopniowa eksploatacja uruchamianych urządzeń”. W konsekwencji ukończenia budowy 16 października 1968 roku zmieniona została nazwa Przedsiębiorstwa na «Zakłady Przemysłu Chemicznego „CHEMPOL”», jak również określono przedmiot działania Przedsiębiorstwa – „wytwarzanie nawozów azotowych oraz docelowo produktów nienawozowych (chemicznych)”. W roku 1992 «Zakłady Przemysłu Chemicznego „CHEMPOL”» zostały przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, która z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa państwowego. Dnia 31 sierpnia 1992 roku Sąd Rejestrowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Spółkę «Zakłady Przemysłu Chemicznego „CHEMPOL” Spółka Akcyjna» i wykreślił przekształcone przedsiębiorstwo państwowe. Zgodnie z przepisami Ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a także zgodnie z postanowieniami Aktu Przekształcenia oraz Statutu Spółki, fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa, których suma na dzień przekształcenia ZPC „CHEMPOL” wynosiła 181.349.373 zł., utworzyły kapitał własny ZPC „CHEMPOL” S.A. obejmujący kapitał zakładowy i zapasowy. Określono także, że kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 136.000.000 zł., zaś pozostała część kapitału własnego będzie tworzyła kapitał zapasowy. W dniu przekształcenia kapitał zakładowy został podzielony na 13.600.000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł. każda. Wszystkie akcje objął Skarb Państwa.

Zarządzanie ZPC „CHEMPOL” S.A. odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z Ksh. Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA). System zarządzania w Spółce oparty jest na strukturze liniowo-sztabowej. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny. Za jednostki organizacyjne Spółki przyjmuje się: piony kierowane przez dyrektorów, biura kierowane przez szefów oraz działające w strukturze pionów oraz biur działy, zakłady i wytwórnie kierowane przez kierowników. Dyrektorzy pionów, szefowie biur i kierownicy jednostek organizacyjnych obowiązani są do przeprowadzania w kierowanym przez siebie obszarze działalności Spółki samokontroli i samooceny poprawności, zasadności i efektywności przyjętych rozwiązań, ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

ZPC „CHEMPOL” S.A. zatrudniały na dzień 31 grudnia 2002, 2003 i 2004 roku odpowiednio 3.937, 3.874 i 3.759 pracowników. Ze względu na produkcyjny charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, w strukturze zatrudnienia zdecydowaną przewagę stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych. Ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych w latach 2002-2004 wynosił ponad 68,8%. Spółka, w ramach przyjętego programu restrukturyzacji zatrudnienia, dąży do zmniejszenia zatrudnienia przez naturalne odejścia pracowników na emerytury, przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudniania pracowników z zewnątrz. Uzupełnianie niezbędnych stanowisk pracy odbywa się przez przeniesienie i przekwalifikowanie pracowników bądź łączenie specjalizacji i zawodów. Przyjęcia nowych pracowników ograniczono do pracowników wysoko kwalifikowanych, których nie można pozyskać spośród załogi. W efekcie realizacji powyższej polityki w roku 2004 zatrudnienie zmniejszyło się o 4,52% w stosunku do roku 2002.

Wynagrodzenie za pracę w Spółce ustalane jest na podstawie rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji wymaganych do jej wykonania, a także na podstawie ilości i jakości świadczonej pracy. W zależności od zajmowanego stanowiska w skład wynagrodzenia pracownika wchodzą lub mogą wchodzić: wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, dodatki, np. za staż pracy.

ZPC „CHEMPOL” S.A. działają w branży wielkiej syntezy chemicznej – mianem wielkiej syntezy chemicznej określa się produkcję wielotonażową obejmującą petrochemikalia oraz produkcję nawozową. Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową (w tym również w zakresie importu i eksportu). Portfel asortymentowy Spółki obejmuje dwie podstawowe grupy produktów, a mianowicie: produkty nawozowe – mocznik, saletrę amonową, siarczan amonowy, roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) oraz produkty nienawozowe (chemikalia) – kaprolaktam, melaminę, nadtlenek wodoru, nadboran sodu, dwutlenek węgla. Obok wyżej wymienionych głównych produktów Spółka wytwarza także: roztwór mocznika, kwas azotowy, saletrę amonową w roztworze, suchy lód, amoniak w butlach, kwas siarkowy, siarczan hydroksyloaminy, cykloheksan, azot ciekły, wodę amoniakalną, worki polietylenowe, folię, energię elektryczną i cieplną oraz inne media.

W roku 2004 największy udział (94,69%) w przychodach Spółki w ujęciu ilościowym miały produkty nawozowe. Relatywnie niska cena jednostkowa nawozów spowodowała, że ich sprzedaż stanowi 58,38% wartości sprzedaży ogółem. Pozostałe 41,62% przychodów Spółka uzyskała ze sprzedaży produktów nienawozowych. Ilościowy udział chemikaliów w przychodach ze sprzedaży w roku 2004 wynosi 5,31%. Wartościowy i ilościowy udział produktów w strukturze sprzedaży Spółki w roku 2004 został przedstawiony w tabeli 5.

Tabela 5.

Wartościowy i ilościowy udział produktów w strukturze sprzedaży ZPC „CHEMPOL” S.A. w 2004 r.


Wyszczególnienie Udział wg wartości sprzedaży Udział wg ilości sprzedaży
Mocznik 14,87% 17,48%
Saletra amonowa 24,36% 39,72%
Siarczan amonowy 2,92% 8,69%
RSM 16,23% 28,80%
Melamina 10,77% 1,43%
Kaprolaktam 28,62% 3,08%
Nadtlenek wodoru 1,00% 0,35%
Nadboran sodu 1,23% 0,45%
Razem 100% 100%

Źródło: Opracowanie własne.


Podstawowym rynkiem zbytu dla produktów nawozowych wytwarzanych przez Spółkę jest rynek krajowy, natomiast w przypadku produktów chemicznych ważniejszą rolę odgrywają rynki eksportowe. W latach 2002-2004 od 34,5% do 42,8% przychodów Spółki pochodziło ze sprzedaży krajowej produktów nawozowych, od 16,1% do 16,4% ze sprzedaży krajowej produktów chemicznych, od 11,4% do 21,5% z eksportu nawozów, od 18,9% do 22,5% z eksportu chemikaliów. Wartość i strukturę przychodów ze sprzedaży Spółki w podziale na kraj i eksport w latach 2002-2004 przedstawiono w tabeli 6.


Tabela 6.

Wartość i struktura przychodów ze sprzedaży ZPC „CHEMPOL” S.A. w podziale na kraj i eksport w latach 2002-2004 (w tys. zł.)


Wyszczególnienie 2002 r. 2003 r. 2004 r.
Kraj Eksport Kraj Eksport Kraj Eksport
Produkty nawozowe 354.977 187.872 388.404 103.867 492.207 286.175
Produkty nienawozowe 166.330 222.331 146.599 204.506 217.501 251.708
Pozostałe produkty i towary 86.588 9.606 58.369 6.375 76.618 5.602
Razem 607.895 419.809 593.372 314.748 786.326 543.485
Udział % w sprzedaży ogółem 59,2% 40,8% 65,3% 34,7% 59,1% 40,9%

Źródło: Opracowanie własne.


Znaczna część przychodów (34,7%-40,9%) ZPC „CHEMPOL” S.A. w latach 2002-2004 pochodziła ze sprzedaży eksportowej. Najważniejszymi zagranicznymi rynkami zbytu były kraje: Europy Zachodniej (47% przychodów z eksportu), Dalekiego Wschodu (29%), Europy Wschodniej (10%), Ameryki Północnej (8%), Ameryki Łacińskiej (5%), Bliskiego Wschodu (1%). Kierunki eksportu poszczególnych produktów Spółki według przychodów w roku 2004 zamieszczono w tabeli 7.

Tabela 7.

Kierunki eksportu poszczególnych produktów ZPC „CHEMPOL” S.A. (wg przychodów) w roku 2004


Wyszczególnienie Europa Zachodnia Ameryka Północna Ameryka Łacińska Europa Wschod. Daleki Wschód Pozostałe regiony
Mocznik 68,70% 8,90% 22,40%
Saletra amonowa 91,10% 8,30% 0,60%
Siarczan amonowy 14,60% 80,10% 0,40% 4,90%
RSM 67,90% 34,60% 7,50%
Melamina 77,60% 22,40%
Kaprolaktam 13,70% 0,50% 1,20% 6,80% 76,40% 1,40%
Nadtlenek wodoru 44,20% 55,80%
Nadboran sodu 19,70% 80,30%
Dwutlenek węgla 100,00%

Źródło: Opracowanie własne.


ZPC „CHEMPOL” S.A. w zakresie źródeł zaopatrzenia współpracują zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi dostawcami surowca. Ponadto, z uwagi na powiązania strumieni technologicznych, znaczna część bazy surowcowej znajduje się wewnątrz Spółki – są to półprodukty wytwarzane w ramach produkcji nawozowej. Podstawę bazy surowcowej ZPC „CHEMPOL” S.A. stanowią:

W latach 2002-2004 ZPC „CHEMPOL” S.A. prowadziły liczne prace badawczo-rozwojowe, głównie na rzecz już istniejących instalacji do wytwarzania produktów chemicznych. W wyniku prac badawczo-rozwojowych:

ZPC „CHEMPOL” S.A. posiadają 27 patentów na wynalazki, które dotyczą głównie udoskonaleń i innowacji wprowadzonych do technologii produkcji. Niektóre z opatentowanych rozwiązań nie są wdrażane przez Spółkę ze względu na wysokie koszty. Główne znaczenie patentów dla działalności Spółki przejawia się przy sprzedaży licencji na technologie produkcji innym podmiotom – technologie, które zawierają opatentowane udoskonalenia przynoszą większe zyski niż technologie, które takich udoskonaleń nie zawierają.

Działalność inwestycyjna prowadzona przez ZPC „CHEMPOL” S.A. w latach 2002-2004 pochłonęła nakłady w wysokości ponad 350 milionów złotych i obejmowała zadania zrealizowane lub nadal kontynuowane związane z:

Spośród przeprowadzonych przez Spółkę inwestycji w latach 2002-2004 do najważniejszych należy zaliczyć budowę wytwórni melaminy II i realizację Ekologicznego Programu Dostosowawczego.

W okresie gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na melaminę Spółka nie zawsze była w stanie zaspokoić potrzeby rynku krajowego i eksportowego. Z uwagi na konieczność wywiązania się z wcześniej poczynionych uzgodnień eksportowych Zarząd Spółki podjął decyzję o uruchomieniu nowej linii produkcji melaminy II o zakładanej zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie. W roku 2002 ZPC „CHEMPOL” S.A. (jako Licencjobiorca) zawarły umowę licencyjną z włoskim przedsiębiorstwem Eurotecnica Contractors and Engineers S.p.A. (Licencjodawcą) na budowę wytwórni melaminy II i rozpoczęły budowę wytwórni według projektu Licencjodawcy. Pod koniec drugiego kwartału 2005 roku nastąpiło zakończenie budowy i rozruchu mechanicznego instalacji melaminy II oraz przystąpiono do rozruchu technologicznego. Dojście do pełnej zdolności produkcyjnej instalacji zostało zaplanowane na trzeci kwartał 2005 roku. Obecnie Spółka ze zdolnościami produkcyjnymi na poziomie 58 tys. ton rocznie (instalacja melaminy I i melaminy II) jest jedynym krajowym i piątym największym producentem melaminy na świecie. Udział Spółki w europejskich zdolnościach produkcyjnych szacowany jest na około 15%, w światowych na około 7,5%.

ZPC „CHEMPOL” S.A. jako jedne z pierwszych w polskim przemyśle chemicznym podjęły kompleksowe działania proekologiczne. Już w roku 1987 ustalono w Spółce „Program Ochrony Środowiska na lata 1987-1994”. Program ten uaktualniano i weryfikowano z upływem lat, w wyniku czego w roku 2001 powstał Ekologiczny Program Dostosowawczy obejmujący zadania z zakresu ochrony powietrza, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami i strefy ochronnej. Powyższe zadania mają być realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem, pod ścisłą kontrolą służb ochrony środowiska. Zakończenie realizacji Programu ustalono na rok 2006. Zaawansowanie działań proekologicznych w Spółce oraz przyjęcie zobowiązań w postaci Programu Dostosowawczego spowodowały, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska w lipcu 2003 roku podjął decyzję o warunkowym skreśleniu Spółki z „Listy 80 najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska w skali kraju”. Raport o zakończeniu realizacji Programu będzie równoznaczny z ostatecznym wykreśleniem Spółki z „Listy 80”.

Główne kierunki strategii rozwoju Spółki na najbliższe lata to:

Zamierzenia inwestycyjne ZPC „CHEMPOL” S.A. na lata 2006-2010 są skierowane przede wszystkim na rozbudowę zdolności produkcyjnych w zakresie wytwarzania melaminy – modernizację najstarszej linii produkcyjnej melaminy I i zwiększenie jej zdolności wytwórczych z 28 do 32 tys. ton rocznie oraz budowę nowej linii produkcyjnej melaminy III o zdolności wytwórczej 30 tys. ton rocznie. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży melaminy, doświadczoną kadrę i praktyczną znajomość rynków. Spółka posiada również dogodne położenie geograficzne, teren pod lokalizację nowej wytwórni, zaplecze logistyczne i bazę transportową oraz wszystkie niezbędne media i surowce – cały ciąg produkcyjny melaminy jest wewnątrz Spółki, co wpływa korzystnie na koszty produkcji. Według informacji posiadanych przez Spółkę, światowy przyrost popytu na melaminę do roku 2014 prognozowany jest w wysokości 4,5% rocznie. W roku 2004 światowe zdolności produkcyjne melaminy nieznacznie przewyższały popyt na ten produkt. W roku tym Spółka sprzedała w kraju 18, a na eksport 10 tys. ton melaminy i kolejny raz zmuszona była ograniczyć eksport melaminy z uwagi na rosnący popyt krajowy – w latach 1995-2004 zużycie melaminy w Polsce wzrosło z niespełna 4 tys. ton do niemal 30 tys. ton rocznie. Ze względu na ponadprzeciętną rentowność sprzedaży melaminy, efekty inwestycji w kompleks melaminowy obejmują poprawę wyników finansowych oraz wzrost wartości Spółki po 2010 r.. Ponadto w konsekwencji realizacji kompleksu Spółka osiągnie zdolności produkcyjne na poziomie 92 tys. ton rocznie, co wzmocni jej pozycję na rynku producentów melaminy z obecnych 7,5% do 11% światowych zdolności produkcyjnych oraz z 15% do 22% zdolności europejskich. Szacuje się, że Spółka będzie trzecim największym producentem melaminy na świecie. Łączne nakłady na realizację kompleksu melaminowego wyniosą około 370 mln. zł., z czego na modernizację instalacji melaminy I przeznaczonych zostanie 55 min. zł., a na budowę instalacji melaminy III około 315 min. zł.. Inwestycje w kompleks melaminowy finansowane będą przez wpływy z emisji akcji serii B, ze środków własnych oraz w oparciu o kredyty.

W czerwcu 2005 roku NWZA Spółki podjęło Uchwałę Nr 4 dotyczącą:

Odpowiedni fragment wyżej wymienionej Uchwały Nr 4 stwierdza, iż: upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A i akcji serii B do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zamiarem Wprowadzającego (Ministra Skarbu Państwa) w imieniu Spółki akcje serii A do obrotu jest przydzielenie takiej ich liczby, by po przeprowadzeniu oferty Skarb Państwa posiadał ponad 50% pakiet akcji, przy jednoczesnej możliwości zaoferowania maksymalnej liczby akcji serii B. Celem, który przyświecał Spółce przy podejmowaniu decyzji odnośnie wprowadzenia jej akcji do obrotu, było pozyskanie środków na realizację szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego. Wprowadzenie akcji do obrotu umożliwi ponadto dostęp do dodatkowych źródeł finansowania w formie kolejnych emisji akcji, podniesie prestiż i wzmocni pozycję Spółki w oczach kontrahentów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zarządzania zasobami finansowymi, w oparciu o dane finansowe ZPC „CHEMPOL” S.A. (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – odpowiednio załącznik I, II, III), można stwierdzić, że w roku 2004 Spółka odnotowała następujące zmiany w stosunku do roku 2003: wzrost sumy bilansowej o 26,3%, wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 46,4%, wzrost zysku na sprzedaży o 323,3%, wzrost zysku na działalności operacyjnej o 483,5%, obniżenie kosztów finansowych o 7,8%, wzrost zysku netto o 1.147,6%, z 4.334 tys. zł. do poziomu 54.069 tys. zł.. Wartość oraz dynamikę zmian podstawowych pozycji sprawozdania finansowego, charakteryzujących sytuację finansową Spółki w latach 2002-2004, prezentuje tabela 8.

Tabela 8.

Wartość i dynamika zmian podstawowych pozycji sprawozdania finansowego ZPC „CHEMPOL” S.A. w latach 2002-2004


Wyszczególnienie 2002 r. (w tys. zł.) 2003 r. (w tys. zł.) 2004 r. (w tys. zł.) Dynamika 2003/2002 rok (w %) Dynamika 2004/2003 rok (w %)
Przychody netto ze sprzedaży tow. i prod. 1.027.704 908.120 1.329.811 88,36 146,44
Koszt sprzedanych tow. i prod. 816.650 743.664 1.016.699 91,06 136,72
Zysk na sprzedaży 46.898 26.370 111.619 56,23 423,28
Pozostałe koszty operacyjne 11.288 13.783 12.019 122,10 87,20
Zysk na działalności operacyjnej 45.501 17.722 103.400 38,95 583,46
Koszty finansowe 44.379 42.527 39.228 95,83 92,24
Zysk netto 14.546 4.334 54.069 29,80 1.247,55
Majątek trwały 558.817 553.757 678.530 99,10 122,53
Majątek obrotowy 304.545 284.219 379.436 93,33 133,50
Kapitał własny 549.473 550.887 604.859 100,26 109,80
Zobowiązania długoterminowe 88.564 91.379 223.775 103,18 244,89
Zobowiązania krótkoterminowe 178.561 164.105 192.713 91,90 117,44

Źródło: Opracowanie własne.


W strukturze aktywów Spółki dominuje majątek trwały. Jego udział w całym analizowanym okresie oscylował w granicach 64,1%-66,1% (z czego według stanu na 31.12.2004 roku 97,8% stanowił rzeczowy majątek trwały). Udział majątku obrotowego w aktywach Spółki w latach 2002-2004 nie ulegał większym wahaniom i wynosił od 33,9% do 35,9% wartości aktywów. Zmianie ulegała natomiast struktura tej pozycji. W roku 2002 największą część majątku obrotowego stanowiły zapasy (47,4%), zaś udział należności krótkoterminowych wynosił 31,4% (z czego 44,3% to należności walutowe). W roku 2004 udział zapasów w strukturze majątku obrotowego obniżył się do 29,9%, przy wzroście udziału należności krótkoterminowych do 38,8% (z czego 22,2% stanowiły należności walutowe). Powyższe zmiany spowodowane zostały usprawnieniem gospodarki materiałowej z jednej strony oraz wzrostem nominalnej wartości należności z drugiej. Warto również podkreślić, iż udział środków pieniężnych w majątku obrotowym Spółki zwiększył się w wyniku wzrostu przychodów z 14,3% w roku 2002 do 24,5% w roku 2004.

Głównym źródłem finansowania działalności Spółki w latach 2002-2004 był kapitał własny. Według stanu na dzień 31.12.2004 roku jego wartość wynosiła 604.859 tys. zł., co stanowiło prawie 57,2% wartości pasywów. Uwagę zwrócić należy na stosunkowo wysoką dynamikę zobowiązań długoterminowych, których wartość zwiększyła się o 152,7%, z 88.564 tys. zł. w roku 2002 do 223.775 tys. zł. w roku 2004. Zobowiązania te są efektem finansowania instalacji melaminy II, mają charakter kapitału stałego i stanowią długoterminowe kredyty bankowe o pozostającym w dniu 31.12.2004 roku okresie spłaty powyżej pięciu lat. W całym analizowanym okresie udział zobowiązań krótkoterminowych w strukturze pasywów Spółki oscylował w granicach 18%-20,7%, przy czym od 29,4% do 43,1% wartości zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zobowiązania walutowe. W latach 2002-2004 udział kapitału obcego nie przekraczał 2/3 ogółu pasywów, co oznacza, że Spółka zachowała bezpieczną strukturę finansowania działalności.

W wyniku zmniejszenia skali sprzedaży o 11,64%, w roku 2003 nastąpiło obniżenie opłacalności prowadzonej przez Spółkę działalności w stosunku do roku poprzedniego. Wartość kosztów sprzedanych towarów i produktów w wyżej wymienionym okresie uległa obniżeniu o 8,94%, czyli w mniejszym stopniu niż wynosił spadek przychodów ze sprzedaży. Ponadto w roku 2003 nastąpił 22% wzrost pozostałych kosztów operacyjnych. W efekcie powyższych zmian zysk na sprzedaży spadł o 43,8%, a zysk operacyjny o 61,1%. Działania nakierowane na redukcję kosztów stałych oraz wysoka dynamika sprzedaży pozwoliły w kolejnym roku osiągnąć wysoki poziom opłacalności produkcji. Przy wzroście sprzedaży o 46,4% w roku 2004 w stosunku do roku 2003, zysk na sprzedaży wzrósł o 323,3%, a zysk operacyjny o 483,5%.

Możemy wyróżnić dwie grupy czynników powodujących wysokie ryzyko dla działalności ZPC „CHEMPOL” S.A., a mianowicie czynniki związane: z otoczeniem gospodarczym Spółki oraz z działalnością Spółki. Do najważniejszych czynników ryzyka związanych z otoczeniem gospodarczym Spółki należy zaliczyć:

Wśród czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki można wyróżnić:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.