www.eprace.edu.pl » ryzyko-walutowe » Wykaz załączników

Wykaz załączników

ZAŁĄCZNIK NR 1

BILANS ZPC „CHEMPOL” S.A. (w tys.zł.)


Wyszczególnienie 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002
A. AKTYWA TRWAŁE 678.530 553.757 558.817

I. Wartości niematerialne i prawne 1.174 2.067 2.080

II. Rzeczowe aktywa trwałe 663.553 541.798 548.761

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe 13.803 9.892 7.976

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE 379.436 284.219 304.545

I. Zapasy 113.527 112.360 144.223

II. Należności krótkoterminowe 147.283 134.275 95.633

III. Inwestycje krótkoterminowe 84.551 6.756 39.965

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34.075 30.828 24.724
AKTYWA RAZEM 1.057.966 837.976 863.362

Wyszczególnienie 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002
A. KAPITAŁ WŁASNY 604.859 550.887 549.473

I. Kapitał akcyjny 136.000 136.000 136.000

II. Kapitał zapasowy 274.384 270.738 257.268

III. Kapitał z aktualizacji wyceny 127.411 129.206 132.406

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 8.160 8.160 8.160

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4.835 2.449 1.093

VI. Zysk (strata) netto 54.069 4.334 14.546
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 453.107 287.089 313.889

I. Rezerwy na zobowiązania 27.232 24.657 36.538

II. Zobowiązania długoterminowe 223.775 91.379 88.564

III. Zobowiązania krótkoterminowe 192.713 164.102 178.561

IV. Rozliczenia międzyokresowe 9.387 6.951 10.226
PASYWA RAZEM 1.057.966 837.976 863.362

Źródło: Opracowanie własne.


Nota objaśniająca do pozycji należności krótkoterminowe – struktura walutowa


Wyszczególnienie 2004 r. 2003 r. 2002 r.
1. W walucie polskiej (w tys.zł.) 114.586 97.484 53.268
2. W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł.) 32.697 36.791 42.365
 • jednostka / waluta – 1 tys. / EUR tys.zł.

3.314

13.518

3.870

18.255

5.378

21.621

 • jednostka / waluta – 1 tys. / USD tys.zł.

3.500

10.466

2.181

8.158

3.462

13.290

 • jednostka / waluta – 1 tys. / GBP tys.zł.

860

4.962

624

4.161

435

2.688

 • jednostka / waluta – 1 tys. / CHF tys.zł.

625

1.651

1.082

3.276

1.026

2.840

 • jednostka / waluta – 1 tys. / NOK tys.zł.

1.964

972

3.176

1.780

3.492

1.926

 • jednostka / waluta – 1 tys. / UAH tys.zł.

2.000

1.128

1.656

1.161

Razem należności krótkoterminowe 147.283 134.275 95.633

Źródło: Opracowanie własne.


Nota objaśniająca do pozycji zobowiązania krótkoterminowe – struktura walutowa


Wyszczególnienie 2004 r. 2003 r. 2002 r.
1. W walucie polskiej (w tys.zł.) 148.923 114.712 135.596
2. W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł.) 43.790 49.390 42.965
 • jednostka / waluta – 1 tys. / EUR tys.zł.

7.534

30.731

2.964

13.981

6.712

26.984

 • jednostka / waluta – 1 tys. / USD tys.zł.

2.588

7.739

6.828

25.540

2.145

8.234

 • jednostka / waluta – 1 tys. / GBP tys.zł.

97

560

45

278

 • jednostka / waluta – 1 tys. / CHF tys.zł.

1.097

2.898

2.642

8.000

1.532

4.240

 • jednostka / waluta – 1 tys. / CZK tys.zł.

13.885

1.862

12.908

1.869

25.326

3.229

Razem zobowiązania krótkoterminowe 192.713 164.102 178.561

Źródło: Opracowanie własne.


Poszczególne pozycje not objaśniających do bilansu zostały przeliczone:


ZAŁĄCZNIK NR 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZPC „CHEMPOL” S.A. (w tys.zł.)


Wyszczególnienie 01.01.2004

-31.12.2004

01.01.2003

-31.12.2003

01.01.2002

-31.12.2002

A. Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. 1.329.811 908.120 1.027.704

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.286.487 882.068 977.983

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 43.324 26.052 49.721
B. Koszty sprzedanych prod., tow. i mat. 1.016.699 743.664 816.650

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 987.102 723.458 775.169

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29.597 20.206 41.481
C. Zysk brutto ze sprzedaży (A-B) 313.112 164.456 211.054
D. Koszty sprzedaży 144.691 89.659 115.640
E. Koszty ogólnego zarządu 56.802 48.427 48.516
F. Zysk ze sprzedaży (C-D-E) 111.619 26.370 46.898
G. Pozostałe przychody operacyjne 3.800 5.136 9.891
H. Pozostałe koszty operacyjne 12.019 13.784 11.288
I. Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H) 103.400 17.722 45.501
J. Przychody finansowe 22.085 25.161 16.337
K. Koszty finansowe 39.228 42.527 44.379
L. Zysk z działalności gospodarczej (I+J-K) 86.257 356 17.459
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 255 269 114

I. Zyski nadzwyczajne 479 271 307

II. Straty nadzwyczajne 224 2 193
N. Zysk brutto (L+/-M) 86.512 625 17.573
O. Podatek dochodowy 22.484 -3.680 1.185
P. Pozostałe zmniejszenia (zwiększenia) zysku 9.959 -29 1.842
R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 54.069 4.334 14.546

Źródło: Opracowanie własne.
Nota objaśniająca do pozycji przychody netto za sprzedaży produktów – struktura rzeczowa


Wyszczególnienie 2002 r. (w tys. zł.) 2003 r. (w tys. zł.) 2004 r. (w tys. zł.)
1. Kraj, w tym: 558.188 571.891 747.075
Mocznik nawozowy 115.622 117.638 158.766
Saletra amonowa 204.629 230.057 279.162
RSM 29.536 35.242 45.285
Siarczan amonu 5.190 5.467 8.994
Melamina 69.693 57.765 68.524
Kaprolaktam 91.505 77.520 131.369
Pozostałe produkty 34.501 41.650 49.236
Usługi 7.512 6.552 5.739
2. Eksport, w tym: 419.795 310.177 539.412
Mocznik nawozowy 27.580 4.315 26.701
Saletra amonowa 58.879 59.797 49.679
RSM 86.927 19.076 182.182
Siarczan amonu 14.486 20.679 27.613
Melamina 82.396 49.959 40.846
Kaprolaktam 133.297 147.585 200.714
Pozostałe produkty 16.230 8.766 11.677
Razem przychody netto ze sprzedaży produktów 977.983 882.068 1.286.487

Źródło: Opracowanie własne.


Nota objaśniająca do pozycji przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów – struktura rzeczowa


Wyszczególnienie 2002 r. (w tys. zł.) 2003 r. (w tys. zł.) 2004 r. (w tys. zł.)
1. Kraj, w tym: 49.707 21.481 39.251
Sprzedaż materiałów 15.287 13.796 36.045
Sprzedaż towarów, w tym: 34.420 7.685 3.206
 • sprzedaż towarów importowanych

3.009 2.140 2.152
2. Eksport, w tym: 14 4.571 4.073
Sprzedaż materiałów 14 4.571 4.073
Sprzedaż towarów
Razem przychody netto ze sprzedaży tow. i mat. 49.721 26.052 43.324

Źródło: Opracowanie własne.


Nota objaśniająca do pozycji przychody finansowe


Wyszczególnienie 2002 r. (w tys. zł.) 2003 r. (w tys. zł.) 2004 r. (w tys. zł.)
1. Przychody za zbycia pap. wart., udziałów i innych praw majątkowych 1 4.581 1.785
2. Dodatnie różnice kursowe 5.557 9.110 13.306
3. Rozwiązane rezerwy 3.506 5.914 1.299
4. Pozostałe przychody 7.273 5.556 5.695
Razem przychody finansowe 16.337 25.161 22.085

Źródło: Opracowanie własne.


Nota objaśniająca do pozycji koszty finansowe


Wyszczególnienie 2002 r. (w tys. zł.) 2003 r. (w tys. zł.) 2004 r. (w tys. zł.)
1. Odsetki od kredytów i pożyczek 19.174 16.518 16.699
2. Koszty zbycia pap. wart., udziałów i innych praw majątkowych 7.713 4.685 505
3. Ujemne różnice kursowe, w tym: 7.595 12.026 14.868
 • zrealizowane

7.587 6.574 23.358
 • niezrealizowane

8 5.452 - 8.490
4. Utworzone rezerwy 8.635 4.450 4.592
5. Pozostałe koszty 1.262 4.848 2.564
Razem koszty finansowe 44.379 42.527 39.228

Źródło: Opracowanie własne.
ZAŁĄCZNIK NR 3

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZPC „CHEMPOL” S.A. (w tys.zł.)


Wyszczególnienie 01.01.2004

-31.12.2004

01.01.2003

-31.12.2003

01.01.2002

-31.12.2002

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 162.813 100.322 158.342
I. Zysk (strata) netto 54.069 4.334 14.546
II. Korekty razem 108.744 95.988 143.796

1. Amortyzacja 69.264 75.416 73.503

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1.166 7.681 -425

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17.148 18.787 27.251

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1.232 -1.005 -98

5. Zmiana stanu rezerw 7.735 -14.847 -10.611

6. Zmiana stanu zapasów -1.167 31.863 -11.101

7. Zmiana stanu należności -17.757 -35.589 65.464

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 35.189 21.790 1.110

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -201 -8.339 -1.233

10. Inne korekty 931 231 -64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 162.813 100.322 158.342
B. Przepływy środków pieniężnej z działalności inwestycyjnej -186.092 -67.805 -83.866
I. Wpływy 10.605 4.984 1.920

1.


Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 121 616

2.


Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 1.881 4.863 514


a) zbycie aktywów finansowych 1.785 4.581


b) dywidendy i udziały w zyskach 96 282 514

4. Inne wpływy inwestycyjne 8.711 790
II. Wydatki -196.697 -72.789 -85.786

1.


Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -169 -989 -299

2.


Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -196.394 -57.103 -85.487

3. Na aktywa finansowe

4. Inne wydatki inwestycyjne -134 -14.697
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -186.092 -67.805 -83.866

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 101.074 -65.726 -45.006
I. Wpływy 310.683 56.641 52.729

1.


Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki 310.683 56.641 22.729

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 30.000

4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -209.609 -122.367 -97.735

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -97 -660

3.


Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -76 -31

4. Spłaty kredytów i pożyczek -183.783 -47.484 -35.446

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -45.000 -22.000

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki -17.244 -19.070 -27.765

9. Inne wydatki finansowe -8.485 -10.077 -12.493
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 101.074 -65.726 -45.006
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.+/-B.+/-C.) 77.795 -33.209 29.470
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 77.795 -33.209 29.470
F. Środki pieniężne na początek okresu 6.756 39.965 10.495
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 84.551 6.756 39.965

Źródło: Opracowanie własne.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.