www.eprace.edu.pl » ryzyko-walutowe » Spis źródeł

Spis źródeł

Pozycje zwarte
1. Bennett D., Ryzyko walutowe – instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
3. Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, pod red.: Nowakowskiego M.K., Key Text, Warszawa 2000.
4. Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
5. Brigham E., Podstawy zarządzania finansami – część III, PWE, Warszawa 1996.
6. Caves R., Frankel J., Jones R., Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
7. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002.
8. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2002.
9. Dudziński J., Knap R., Handel zagraniczny, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczeci-nie, Szczecin 1999.
10. Dziawgo D., Credit – rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.
11. Finanse przedsiębiorstwa, pod red.: Szyszki L., Szczepańskiego J., PWE, Warszawa 2003.
12. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, pod red.: Rymarczyka J., PWE, Warszawa 2002.
13. Hedging i nowoczesne usługi finansowe, pod red.: Biegańskiego M., Janca A., AE, Poznań 2001.
14. Holliwell J., Ryzyko finansowe, K.E.LIBER, Warszawa 2001.
15. Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zorientowanym międzynarodowo, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2001.
16. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999.
17. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk 2001.
18. Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z., Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG, Bydgoszcz 2003.
19. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, pod red.: Bernasia B., Difin, Warszawa 2002.
20. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
21. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
22. Pietrzak E., Międzynarodowe operacje walutowe – rodzaje, mechanizmy, techniki, BMiB, Warszawa 1992.
23. Pietrzak E., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2003.
24. Roth P., Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
25. Rynek pieniężny i kapitałowy, pod red.: Pyki I., AE, Katowice 2003.
26. Soroczyński S., Stachowicz J., Kontrakty futures i opcje, Zakamycze s.c., Kraków 1994.
27. Steiner R., Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
28. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
29. Taylor F., Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
30. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, K.E.LIBER, Warszawa 2002.
31. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.
Internet
1. www.fortisbank.com.pl.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.